theses_web.jpg

Master

 


2017
Sanna Hyvönen
Joonas Kahiluoto
Johanna Liesola
Susanna Mikkola
Ella Potka
Ibrahim Tajuddin
Tekendra Timsina
Aki Wassholm

2016
Jose Gomez Fuentes
Lauri Pöri
Igor Saavedra Salas
Teemu Silander
Anatoly Solovyev

2015
Lanre Balogun
Moses Ogunsola
Markus Sintonen
Jarno Sunabacka

2014
Aleksi Petteri Eskelinen
Marjut Pauliina Hirvonen
Antti Juho Tapani Räisänen
Palash Sarkar
Teemu Markus Silander
Topi Elmeri Waljus

2013
Tapani Jaakko Oskari Hooli
Anna Katriina Kähö
Rinat Landman
Qiang Sun

2012
Shan Gao
Venla Aleta Kuuluvainen
Janne Matias Oksanen
Sanjeev Pandey

2011
Hermanus Stefanus Bosman
Maruf Hasan
Octavio Pozo Garcia
Karhan Özdenkci

2010
Alexandre Boriouchkine
Fredrik Enell
Fabiano Guimaráes e Cunha
Antti Kauhanen
Esa Kiiski
Markus Lindberg
Michael Oteng Peprah
Pekka Rinta-Kokko

2009
Juan José Andrade Negrete
Antti Mäntynen
Erkki Salo

2008
Janne Kallioniemi
Prasanth Kondepati
Leena Länne
Samuli Paloranta
Francis Quaicoe
Olli Sorvari
Vesa-Matti Tikkala
Päivi Tuomikoski
Di Zhang

2007
Mikael Louhi
Pasi Matikainen
Suvi Rannantie

2006
Peter Blanz
Sami Heinsalmi
Esa Järvinen
Markus Kettunen
Pia Kyllönen
Ville Laukkanen
Sami Penttilä
Lari Tuononen
Tea Tuuli
George Win Ainiveettil

2005
Teemu Grönblom
Tapio Jokinen
Tiina Jokinen
Erik Karlsson
Teemu Liikala
Tommi Liimatainen
Teemu Mattila
Teemu Palviainen
Tommi Rönkönharju

2004
Taina Björkman
Anna Kesti
Marjut Kinnunen
Teemu Koskinen
Liinu Kuukka
Matias Majaharju
Jonna Pikkusaari-Saikkonen
Nikolai Vatanski
Tua Wikström

2003
Mika Friman
Tiina Komulainen
Jari Laitinen
Pekka Montola
Seppo Nevalainen
Risto Poikonen
Hannu Seppälä
Ville Suontaka

2002
Maija Dietrich
Petri Enden
Marko Forsell
Tommi Hevonoja
Petteri Kämpjärvi
Emmi Laiho
Jouni Lipiäinen
Timo Malmi
Janne Petäjä
Jori Suhonen
Suvi-Maaret Suomalainen
Otso Tiili
Olli Ylä-Jarkko

2001
Samuli Bergman
Sasa Haavisto
Sami Matinaho
Susanna Nevalainen
Janne Näränen
Jyrki Peltoniemi
Antti Remes
Kati Rönkkö
Olli Sihvo
Juha Timperi
Mikko Vermasvuori

2000
Rodrigo Grau
Marko Grönbärj
Valtteri Mustonen
Matti Muurinen

1999
Marika Arkima
Jarkko Honkio
Tero Kojo
Jerri Kämpe
Erika Rajala
Ari Rantala
Tomi Salmi
Jouni Savolainen
Jarkko Sonninen

1998
Jaana Kanervo
Jarkko Kangas
Esa Katajainen
Tatu Kuitunen
Mila Nieminen-Suuronen
Jukka-Pekka Pirinen
Carlos Quiroz
Riina Tölli

1997
Päivi Annala
Narainsamy Dorasamy
Jixiang Hao
Tom Mäenpää
Anna Mäki

1996
Nina Bergman
Maija Federley
Janne Antero Karonen
Tomi Koskelainen
Timo Lättilä
Jouni Mäkelä
Janne Varvemaa